Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego ofertodom.pl

(ostatnia aktualizacja: 28.10.2019r.)

Szanowny Użytkowniku,

Witamy Ciebie w Polityce Prywatności Serwisu ofertodom.pl

MVP sp. z o.o. szanuje Twoją prywatność i chroni Twoje dane osobowe, które nam przekażesz. Zapoznając się z niniejszą polityką prywatności, uzyskasz informację odnośnie tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w czasie gdy odwiedzasz naszą stronę internetową ofertodom.pl, rejestrujesz się w Serwisie ofertodom.pl oraz gdy korzystasz z funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu, w tym gdy dokonujesz Subskrypcji, a więc zakupu dostępu do Programu oferowanego w Serwisu.
Przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych.
Pojęcia używane w niniejszej polityce prywatności, w tym w szczególności pojęcia Administratora, Serwisu, Użytkownika, Rejestracji, Konta, Subskrypcji, Programu oraz Konsumenta są tożsame z pojęciami zdefiniowanymi w Regulaminie Serwisu ofertodom.pl, dostępnym pod adresem ofertodom.pl/regulamin .
Niniejsza polityka prywatności została opracowana zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, uwzględniając w szczególności wymagania względem administratorów danych osobowych stawiane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Kto jest Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu?
Administratorem Twoich danych osobowych jako Użytkownika Serwisu jest spółka MVP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej także jako: „Spółka”).
Możesz skontaktować się z Administratorem Twoich danych osobowych, czyli ze Spółką:
a) w formie pisemnej pod adresem ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław,
b) w formie telefonicznej pod numerem telefonu + 48 793 739 739
c) w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej e-mail info@ofertodom.pl.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności i ochrony Twoich danych osobowych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod ww. adresem mailowym.

Jakie dane o Tobie, Użytkowniku, zbieramy?

Dane zbierane od Ciebie, zależą od tego, czy dokonałeś Rejestracji, tj. założenia Konta w Serwisie.
Podczas Twojej wizyty na stronie internetowej naszego Serwisu, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
Abyś mógł jako Użytkownik skorzystać z podstawowych funkcjonalności Serwisu opisanych w Regulaminie, w tym przede wszystkim dokonać Subskrypcji i dzięki temu uzyskać dostęp do Programu, powinieneś dokonać Rejestracji, czyli założenia Konta w Serwisie, co równoznaczne jest z zawarciem Umowy pomiędzy Tobą jako Użytkownikiem a Administratorem, czyli Spółką. Podczas Rejestracji zapytamy Cię o aktualny adres e-mail, login (nazwę Użytkownika) oraz hasło. Dopiero po podaniu tych danych możliwa jest Rejestracja w Serwisie.
Ponadto na swoim Koncie masz możliwość podania następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, telefonu, adresu poczty elektronicznej (e-mail), biura w ramach którego wykonujesz czynności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, ponadto lokalizacji (miasta).
W sytuacji dokonania przez Ciebie Subskrypcji, czyli zakupu dostępu do Programu oferowanego w Serwisie, konieczne będzie podanie przez Ciebie co najmniej imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Ponadto w przypadku, gdy zażyczyłeś sobie wystawienia faktury, przetwarzany także będzie Twój adres zamieszkania i ewentualnie numer NIP / PESEL / REGON.
Firma obsługująca dla nas płatności może dodatkowo poprosić o inne dane osobowe, takie jak adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego.
Gdy skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekażesz nam swoje dane kontaktowe w postaci adresu e-mail, natomiast w sytuacji kontaktu telefonicznego, przekazane zostaną Twoje dane kontaktowe w postaci numeru telefonu.

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane podane przy Rejestracji przetwarzamy w celu wykonania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej po założeniu Konta w Serwisie. Dane zebrane w trakcie Rejestracji są niezbędne do zawarcia Umowy i jej wykonania, do tego byś mógł korzystać z szeregu funkcjonalności znajdujących się w Serwisie, w tym przede wszystkim dokonać Subskrypcji i uzyskać dostęp do Programu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jako Użytkownika w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych osobowych takich jak adres e-mail, login i hasło jest warunkiem zawarcia Umowy i jej realizacji. Brak podania danych osobowych może spowodować niemożność zawarcia Umowy lub jej realizacji w całości lub części. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, a podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego).
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a nami są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie czy poinformowania Cię o zmianach w Serwisie lub o istotnych zmianach Umowy.
Twoja dane musimy także przetwarzać w celach rozliczenia oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej – wynika to z obowiązków, jakie nakładają na nas przepisy prawa. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Twoje dane są ponadto przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.
Tylko w sytuacji wyrażenia przez Ciebie wyraźnej i odrębnej zgody Twoje dane przetwarzać będziemy w celach marketingowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Spółkę (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie w tym zakresie Twoja zgoda oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
W momencie podania przez Ciebie także innych danych identyfikacyjnych (np. imienia i nazwiska, numeru PESEL) i danych kontaktowych (np. adresu zamieszkania) oraz w sytuacji zaistnienia sporu pomiędzy Tobą jako Użytkownikiem a nami jako Administratorem Serwisu, Twoje dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jako Użytkownika w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przekazywane pracownikom Administratora i osobom działającym na zlecenie Administratora w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Tobą jako Użytkownikiem a nami czyli Administratorem (umowy sprzedaży dostępu do Programu po dokonaniu Subskrypcji), ponadto w celach prowadzenia korespondencji z Tobą.
Twoje dane mogą ponadto zostać przekazane firmom zajmującym się obsługą płatności.
W sytuacji, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych i promocyjnych, zwłaszcza dotyczących usług podmiotów powiązanych z Administratorem, Twoje dane mogą zostać przekazane tym podmiotom.
W przypadku naruszenia przez Ciebie Regulaminu naszego Serwisu lub naruszenia prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.
Twoje dane nie są przekazywane do państw trzecich.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do świadczenia usług przez Administratora, czyli przez czas korzystania przez Ciebie z Serwisu oraz dokonywania Subskrypcji, ponadto przez okres przedawnienia roszczeń Administratora, a także przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych względem organów, w szczególności organów podatkowych.
W sytuacji, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych i promocyjnych, dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody na jeden lub więcej wyżej wymienionych celów, lub do momentu ustania danego celu, który wymaga przetwarzania danych.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Najpowszechniejszym sposobem kontaktu z Tobą – jako Użytkownikiem Serwisu – z naszej strony będzie kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na Twój aktualny adres mailowy możesz otrzymywać od nas informacje o wszelkich ważnych – dla umowy sprzedaży dostępu do Programu po dokonaniu Subskrypcji – okolicznościach, ewentualne informacje o nowych ofertach ze strony Administratora, ponadto istotne informacje o funkcjonowaniu Konta, w przypadku jego założenia w ramach Serwisu.
Będziesz miał możliwość dokonania zmiany danych podanych przy rejestracji, tj. adresu e-mail, loginu (nazwy Użytkownika) oraz hasła.

W jaki sposób będą zabezpieczone Twoje dane osobowe?

Bazy danych Serwisu zabezpieczone są przed wglądem nieupoważnionych osób trzecich. Twoje dane osobowe podane przy Rejestracji są szyfrowane. Podane przez Ciebie hasła zabezpieczone są w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.

Co to są pliki cookies i w jakich celach są wykorzystywane?

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez Serwis, który odwiedzasz i zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystasz jako Użytkownik podczas przeglądania Serwisu.
W plikach „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, np. zwłaszcza w plikach wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do Twojego Konta.
Serwis może prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”. Ciasteczka umożliwiają m.in. zapamiętanie Twoich preferencji i personalizowanie (dostosowywanie do Twoich potrzeb) wyświetlanych treści oraz dopasowanie ewentualnych reklam.
Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na Twoją rzecz, czyli np. zapamiętania Twojego logowania do Serwisu czy zapamiętania przeglądanych podstron w Serwisie. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
Każda przeglądarka pozwala na zablokowanie przyjmowania ciasteczek ale nie gwarantujemy poprawnego działania Serwisu po zablokowaniu przyjmowania ciasteczek.

Jakie uprawnienia Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Użytkowniku, przysługują Ci następujące prawa w zakresie Twoich danych osobowych:
a) prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (koszt sporządzenia kopii obciąża jednak Ciebie),
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją dotyczy przetwarzania danych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią / natomiast w sytuacji przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz wnieść sprzeciw w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim),
d) prawo do przenoszenia danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu art. 77 RODO (Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres do korespondencji: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), ewentualnie organu nadzorczego w kraju, w którym korzystasz z Serwisu.
f) poinformowania Inspektora Ochrony Danych w Spółce o wszelkich ewentualnych zdarzeniach dot. naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych – dane kontaktowe zostały podane wyżej.
Ponadto przysługuje Ci prawo do wycofania zgody/wszystkich zgód na przetwarzanie Twoich danych osobowych (zwłaszcza w celach marketingowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Administratora), w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest jedna lub kilka zgód udzielonych odrębnie), ale cofnięcie zgody/zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem zgodnie z prawem. Cofnięcie zgody/zgód może zostać dokonane w ten sam sposób, co udzielenie zgody/zgód.
Cofnięcie zgody możliwe jest ponadto:
a) w formie pisemnej, pisząc na adres: ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław,
b) w formie telefonicznej, kontaktując się z numerem telefonu: +48 793 739 739,
c) w formie elektronicznej, pisząc na adres poczty elektronicznej e-mail: info@ofertodom.pl.
W odniesieniu do Twoich danych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, Administrator nie profiluje danych.