Oświadczenie o odstąpieniu

…………………………………………

(miejscowość i data)

……………………………………………………………….

       Imię i nazwisko

…………………………………………………………

…………………………………………………………

     (adres zamieszkania) 

Telefon:……………………………………………….

E-mail:………………………………………………..

Nr. Subskrypcji.:…………………………………….

 

MVP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław

 

ODSTĄPIENIE KONSUMENTA OD UMOWY SPRZEDAŻY DOSTĘPU DO PROGRAMU OFEROWANEGO W SERWISIE ofertodom.pl W RAMACH SUBSKRYPCJI

(dozwolone, jeżeli Konsument nie wyraził zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostępu do Programu przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i przed tym terminem nie otrzymał dostępu do Programu)

 

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży dostępu do Programu oferowanego w Serwisie ofertodom.pl w ramach Subskrypcji z dnia ………………………………………….. r.

Zwrot należności powinien nastąpić na rachunek bankowy:

Nazwa banku………………………………………………………………………………..

Numer rachunku…………………………………………………………………………….

 

…………………………………………….

  (podpis składającego oświadczenie)